வந்தாயிற்று, போய்…

Standard

வந்தாயிற்று

அடுத்து ஓர் பிறப்பு, அடுத்து ஒர் மரணம்
அடுத்தும் பிறந்து, கருப்பையில் உறக்கம்
இதுவே சம்சாரம், முடிவிலா சாகரம்
கிருபையில் திளைக்க, முராரியை துதிக்க

கவிதைகள் எழுதப்படுகின்றன
அதன்பின் படிக்கப்படுகின்றன
படிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் மீண்டும் எழுதப்பட்டு
படிக்கப்படுகின்றன.

சரிதான்,
வருவதற்கு முன் உயிருடன் தப்பமுடியவில்லை
வந்துவிட்ட பின் என்ன செய்ய?
உயிருடன் விடுதலையில்லை.

மொத்தத்தில்
சொல்லிக்கொள்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை
போய்வருகிறேன், போய்
வரலாம்