வடையா, டோனட்டா?

Standard

நாம் அன்றாடம் பார்க்கும் விந்தை கணிதப் பொருள் ஒன்று கூறுவோமா. இதோ ஒன்று: நாம் 2009இல் பார்த்த இருபரிமாண டோபோலஜிகல் மனிஃபோல்டுகள்

ஆங்கிலத்தில் மேல்படிப்பு அறிவுஜீவிகளிடையே பிரபலமான PhD Comics நம் சிந்தையின் அடிநாதத்தை ஒரு வருடம் கழித்து இன்று பிடித்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஒப்புக்கொள்வீர்களா?

(என்ன, ஆங்கிலத்தில் என்னிடம் பாடம் பயில்பவர்கள், விளக்கும் கணிதத்திற்கு டோனட்டுகளை உதாரணம் கொடுத்தால்தான் கித்தாப்பு என்று இன்றும் நினைக்கிறார்கள். போகட்டும். தமிழில் அறிவியலை இங்கு படிக்கும் நமக்குத் தெரியும், நம் மெதுவடையின் சுவை.)